Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad voert maandelijks overleg over een groot aantal zaken die de school aangaat. Zaken die niet alleen de kinderen aangaan, maar ook op bestuurlijk niveau. In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie personeelsleden. Deze gezamenlijke inbreng bepaalt mede het reilen en zeilen op de school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Notulen en vergaderdata zijn op de website van de school te vinden. Inbreng van ouders wordt bijzonder op prijs gesteld! De gekozen leden hebben elk zitting gedurende een periode van twee jaar en kunnen dan weer herkozen worden. Dit zal ruim van tevoren worden aangekondigd, zodat ook nieuwe kandidaten de gelegenheid hebben om zich verkiesbaar te stellen.
mailadres: oudersmr@sbohetmozaiek.nl

Twitter