Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad voert maandelijks overleg over een groot aantal zaken die de school aangaat. Zaken die niet alleen de kinderen aangaan, maar ook op bestuurlijk niveau. In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie personeelsleden. Deze gezamenlijke inbreng bepaalt mede het reilen en zeilen op de school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Notulen en vergaderdata zijn op de website van de school te vinden. Inbreng van ouders wordt bijzonder op prijs gesteld! De gekozen leden hebben elk zitting gedurende een periode van drie jaar en kunnen dan weer herkozen worden. Dit zal ruim van tevoren worden aangekondigd, zodat ook nieuwe kandidaten de gelegenheid hebben om zich verkiesbaar te stellen.

De medezeggenschapsraad bestaat nu uit de volgende leden:
- Marijn Luijken (moeder van Pelle uit groep 3) – lid sinds januari 2021
- Erwin Henrix (vader van Sepp uit groep 4) – nieuw lid
- Marleen Francke (moeder van Twan uit groep 6) – nieuw lid
- Debby Bakker (leerkracht groep 8) – nieuw lid
- Lucy Goossens (intern begeleider groepen 5/6 tot en met 8) – nieuw lid
- Inge Kraay (psycholoog) – nieuw lid.
- Arjan de Groot (directeur) – adviserend lid

Misschien heeft u zich weleens afgevraagd wat een medezeggenschapsraad eigenlijk is en waar het zich eigenlijk mee bezig houdt.
Wat is een medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.
Waar houdt een MR zich mee bezig?
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat over verschillende onderwerpen mee en brengt advies uit. Voor een aantal onderwerpen moet de school instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijk orgaan. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg met de school met zoveel mogelijk betrokkenen.
Welke onderwerpen komen in de MR aan bod?
Tijdens een MR vergadering komen verschillende onderwerpen die het schoolbeleid aan gaan aan bod, zoals onderwerpen met betrekking tot het personeel, onderwijsmethodes, schooltijden, schoolvakanties en bijvoorbeeld huisvesting.
Hoe houden we u op de hoogte?
Zodra er nieuws is, houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief van school. Mocht er iets spelen, waarbij we ook graag uw mening horen, dan hoort u dat van ons. En, niet onbelangrijk, mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het schoolbeleid of andere vragen die bij de MR thuis horen, dan horen we dit graag. U kunt deze vragen mailen naar de contactpersoon Erwin Henrix (mailadres erwinhenrix@gmail.com).