Nieuwsbrief 5 - februari 2019

 

Uitnodiging oudergesprekken (15 minuten)
De oudergesprekken zijn maandag 18 februari en donderdag 21 februari voor alle leerlingen.
De uitnodigingen zijn vorige week aan de leerlingen meegegeven.
De ontwikkelingsplannen worden deze week naar de ouders gemaild.

Informatie van de Medezeggenschapsraad (MR)
Na de werving van nieuwe leden voor in de medezeggenschapsraad (MR), is zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding aangevuld en zijn we als MR dit schooljaar op volle sterkte gestart.
Misschien heeft u zich weleens afgevraagd wat een medezeggenschapsraad eigenlijk is en waar het zich eigenlijk mee bezig houdt. Hier willen we u via deze informatiebrief over informeren.

Wat is een medezeggenschapsraad?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.

Waar houden we ons in de MR mee bezig?
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat over verschillende onderwerpen mee en brengt advies uit. Voor een aantal onderwerpen moet de school instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijk orgaan. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg met de school met zoveel mogelijk betrokkenen.

Wat voor taken horen bij de MR?
Een belangrijke taak van de MR is dus het leveren van een bijdrage aan de besluitvorming over schoolbeleid. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms).
De medezeggenschapsraad:
• bevordert openheid en onderling overleg in de school;
• waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
• doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Welke onderwerpen komen in de MR aan bod?
Tijdens een MR vergadering komen verschillende onderwerpen die het schoolbeleid aan gaan aan bod, zoals onderwerpen met betrekking tot het personeel, onderwijsmethodes, schooltijden, schoolvakanties en bijvoorbeeld huisvesting.

Wie zitten er in de MR?
Namens de oudergeleding zitten Lonneke Jurcka (moeder van Anouk groep 8A), Sanne Hoitinga (moeder van Hidde, groep 6) en Julet Harms (moeder van Ruben, groep 6/7) in de MR. Lonneke is een ervaren MR-lid. Zij zit inmiddels 5 ½ jaar in de MR. Sanne en Julet zijn dit jaar gestart. Zij hebben een cursus MR gevolgd, zodat ze een goede basis hebben voor dit werk. Naast de oudergeleding zitten er ook drie leden van het personeel in de MR. Dit zijn Liesbeth Verweij (groep 3/4), Erik Hekkelman (groep 8A) en Hennie Diseraad (groepen 3/4 en 5), De directeur, Gerrit Brummelman, sluit ook vaak aan. De MR vergaderingen vinden in een goede sfeer plaats, maar er worden uiteraard ook kritische vragen gesteld.

Hoe houden we u op de hoogte?
Zodra er nieuws is, houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief van school. Mocht er iets spelen, waarbij we ook graag uw mening horen, dan hoort u uiteraard van ons, eventueel via een aparte nieuwsbrief. En, niet onbelangrijk, mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het schoolbeleid of andere vragen die bij de MR thuis horen, dan horen we dit graag.

Wilt u ons graag spreken? Tijdens de 15 minuten gesprekken in februari kunt u bij ons een kop koffie of thee halen. Dus mocht u vragen hebben, spreek ons vooral aan. Samen kunnen we zorgen voor goed onderwijs. We hopen u dan te zien!
De MR-leden.

Bezoek groepen 8 aan de Praktijkschool in Zutphen
Maandag 28 januari jl. brachten de leerlingen een bezoek aan de school voor Praktijkonderwijs in Zutphen. In kleine groepjes gingen de kinderen o.l.v. een docent van de Praktijkschool lessen volgen, zoals die op de Praktijkschool gegeven worden. De leerlingen maakten o.a. kennis met: metaalbewerking, houtbewerking, koken, verzorging en groenvoorziening.
Door deze bezoeken hebben de leerlingen een goede indruk van het onderwijs op deze scholen gekregen. De komende tijd kunnen ze ook nog de 0pen Dagen van deze scholen bezoeken.

Sportdag groepen 1/2 en 3/4
Woensdag 20 februari a.s. wordt de sportdag voor de groepen 1/2 en 3/4 gehouden in de gymzaal van onze school. Deze sportdag wordt georganiseerd door juf Els, de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Tijdens deze ochtend gaan de leerlingen met hulp van leerkrachten en ouders veel sportieve uitdagingen aan.

Namens het team
Gerrit Brummelman

Twitter